Serigala dan burung bangau Hirata, Shogo text Jakarta Elex Media Komputindo 1991 ind FIKSI YUNANI KUNO