na NADAR-06090000011197 20090604093852.0 170309||||||||| | ||| |||| ||ind|| 979-24-9934-2 0010-060900000011197 8X0.308 8X0.308 BRI j BRIA, Charles Rudolf Jurus jitu menghadapi doi (Trik's menghadapi karakter doi) Yogyakarta Pustaka Anggrek 2006 112 hl ilus 18 cm FIKSI REMAJA dan CINTA DIAN SELY PUTRI R. Remaja 6 B0017326 B0017321 B0017278 B0017374 B0017230