Jurus jitu menghadapi doi (Trik's menghadapi karakter doi) BRIA, Charles Rudolf DIAN SELY PUTRI text Yogyakarta Pustaka Anggrek 2006 ind FIKSI URN:ISBN:979-24-9934-2